Privacyverklaring

Het Nederlands Filmorkest verzamelt gegevens van zijn leden en Vrienden. Deze gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het NFO verwerkt persoonsgegevens om zijn leden en Vrienden op de hoogte te houden van alles wat er binnen het NFO gebeurt.

Leden ontvangen mails met het repetitieschema, uitnodigingen voor activiteiten, informatie over concerten of mededelingen van het bestuur. Kortom: gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat het lidmaatschap van het NFO efficiënt beoefend kan worden.
Voor Vrienden van het NFO geldt hetzelfde: de gegevens die worden verzameld zijn beperkt en dienen ertoe om de Vriendschap daadwerkelijk tot stand te laten komen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen. Het NFO deelt de gegevens van zijn leden en Vrienden niet met derden. De gegevens van Vrienden en partners worden strikt geheimgehouden. De bewaringstermijn voor deze gegevens verschilt per categorie: leden kunnen bij uitschrijving aangeven dat hun gegevens behouden mogen worden. Als dit niet gebeurt worden de gegevens bij uitschrijving verwijderd. Voor Vrienden geldt dat de gegevens bij uitschrijving automatisch verwijderd zullen worden.

Eenieder wiens gegevens door het NFO worden verwerkt heeft bepaalde rechten. Deze rechten zijn te vinden in Afdeling 2, 3 en 4 van de Avg. Zo hebben betrokkenen het recht op informatie over de verwerkingen; dit kan men verkrijgen door bijvoorbeeld ons Register van Verwerkingsactiviteit aan te vragen. In dit Register staat ook hoe de verwerkte gegevens worden beschermd. Ook hebben betrokkenen het recht op inzage in hun gegevens. Gegevens kunnen gerectificeerd worden indien zij niet kloppen en betrokkenen hebben het ‘het recht om vergeten te worden’. Verdere rechten zijn te vinden in de bovenstaande afdelingen van de Avg. Daarnaast bestaat het recht om de toestemming die is gegeven voor het verwerken van de gegevens te allen tijde in te trekken. Wanneer dit een NFO-lid of NFO-Vriend betreft, betekent dit ook een definitieve uitschrijving als lid of als Vriend aangezien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is in deze gevallen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw gegevens dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het NFO-bestuur is de eindverantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens. Je kunt het bestuur bereiken via bestuur@filmorkest.nl